Heymer


Heymer Maria Rosina * 06.05.1754 † 20.05.1791