Kirmse


Kirmse Hanna Sophie * 03.04.1804 † 31.07.1846
Kirmse Johann Christoph