Macks


Macks Cunigunde * 03.03.1831 † 20.04.1876
Macks Leonard