Thomas


Thomas Agnete * 1652 † 1678
Thomas Andreas * 1691 † 15.09.1768
Thomas Anton * 1665 † 22.07.1728
Thomas Benjamin * 1693 † 1722
Thomas Elisabeth * 07.04.1776  
Thomas Gottfreid * 06.02.1741  
Thomas Gottfried * 1700  
Thomas Hans * 1633 † 28.10.1701
Thomas Hans    
Thomas Hans Paul * 17.03.1729 † 30.05.1794
Thomas Jacob   † 12.01.1755
Thomas Lucretia * 1697 † 04.01.1767
Thomas Susanne * 01.11.1712 † 03.11.1712